A. Algemene voorwaarden

1.Algemeen:

Behoudens door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, wordt de contractuele relatie tussen enerzijds @TRK bvba en anderzijds haar klant,  beheerst door de hieronder weergegeven algemene verkoopsvoorwaarden, die geacht worden te zijn aanvaard door de klant.
Onder de term “partijen” wordt verstaan : @TRK en de klant
Onder de term “product” dient verstaan te worden :  de hardware module(s) en de Coaching bij de installatie, ingebruikname en gebruik van de hardware module(s).
Onder de term “IP” wordt verstaan de intellectuele eigendomsrechten op de hard- en software van de hardware module(s).
 

2. Offertes:

Alle voorstellen en offertes door @TRK gedaan aan de klant verbinden partijen mits een schriftelijk akkoord van beiden.
De offertes gedaan door @TRK zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen volgend op hun uitgifte.
@TRK behoudt zich ook het recht voor om een offerte in te trekken, zonder dat zij hiervoor door de klant kan worden aansprakelijk gesteld en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op een  schadevergoeding van welke aard ook.
 

3. De prijs

De prijs te betalen door de klant bestaat uit enerzijds de prijs voor de hardware module(s) en anderzijds de prijs voor de coaching en zijn in beginsel deze welke vermeld staat op de door beide partijen aanvaarde offerte.
De prijs voor de coaching, hard- en/of softwareaanpassingen die door @TRK wordt verleend aan de klant, kan door @TRK worden gewijzigd ingevolge de stijging van de salarissen van haar coaching-personeel, de sociale en/of fiscale lasten door @TRK te dragen.


4. Bestelling

De bestelling van een product en/of diensten wordt door de klant schriftelijk bij @TRK geplaatst door middel van hetzij een geschrift (brief/fax) hetzij per e-mail.
Zij kan ook telefonisch gebeuren onder de voorwaarde van een schriftelijke bevestiging door @TRK ( per fax of e-mail).
Bij annulatie van de bestelling door de klant zal deze aan @TRK een annulatievergoeding verschuldigd zijn van 30% van de overeengekomen offerteprijs, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 

5. Levering

@TRK zal in beginsel het door de klant bij @TRK bestelde product leveren binnen de in onderling overleg afgesproken leveringstermijn, dit behoudens overmacht, bedrijfsstoornissen van welke aard of oorzaak ook en het niet voorradig zijn van het product in de stock van @TRK.
Er is sprake van overmacht in hoofde van @TRK indien zij verhinderd wordt te voldoen aan zijn verplichtingen of aan de voorbereiding daarvan, ten gevolge omstandigheden buiten haar wil om, waaronder  o.m. het niet voldoen door de leveranciers van @TRK aan hun verplichtingen en het weigeren of intrekken van de benodigde vergunningen en/of licenties.

Bij niet voorradig zijn van het product bij @TRK, zal dit product aan de klant worden geleverd zodra de leverancier van het product dit heeft geleverd bij @TRK en het geleverde product door @TRK werd aanvaard. @TRK verwittigt dienaangaande de klant.
Het betreft hier een richtdatum van levering. Alle vertragingen in de leveringen zullen in geen enkel geval aanleiding kunnen geven tot betaling door @TRK van enige schadevergoeding aan de klant.
 
In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek, zal @TRK de eigenaar van het verkochte product blijven tot op het ogenblik van de gehele betaling van de hoofdprijs en/of interesten en/of forfaitaire schadevergoeding. De IP op de hard- en software van de module(s) blijven eigendom van @TRK. Er is géén overdracht van IP naar de klant.
Het product dient onmiddellijk na de ontvangst door de klant of diens gemachtigde, gecontroleerd te worden op conformiteit met de bestelling en werking.
 
De technische plaatsing van de hardware module(s) gebeurt door een daartoe bevoegde technieker van de klant, onder diens verantwoordelijkheid.
Ieder protest met betrekking tot het product moet door de klant per aangetekend schrijven gericht worden tot @TRK binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het product. Alle later dan de vooropgestelde termijn ontvangen klachten worden aanzien als zijnde laattijdig en niet bestaande.
 

6. Betaling

De factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen.
Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1,25% per maand op het verschuldigd saldo , en een schadevergoeding van 15% op de totaalsom der factuur met een minimum van 200€.
Daarnaast is de klant ook verschuldigd te betalen alle kosten die @TRK dient te maken,  (hierbij ook begrepen de kosten der incassobureau’s, advocaten,...) tot invordering van de openstaande factuur/schuld.
Bij niet betaling van een factuur heeft @TRK het recht om al haar met de klant lopende overeenkomsten - inclusief de diensten- en bijstandsovereenkomst - te schorsen of te ontbinden, zonder hierbij aan de klant enige schadevergoeding verschuldigd te zijn én met het recht op een schadevergoeding van 15% van de factuursom van de desbetreffende ontbonden overeenkomst.
 

7. Middelenverbintenis en toepasselijke rechtsregels

@TRK verbindt zich er toe om alle middelen aan te wenden om de met de klant aangegane overeenkomst ten uitvoer te brengen.
De nietigheid van een der clausules van huidige overeenkomst, brengt niet de nietigheid mee van de overeenkomst en de andere er in vervatte clausules.
Ieder geschil met betrekking tot deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van het rechtsgebied Brussel.


B. Garantievoorwaarden


1.Algemeen:

Behoudens door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, wordt de contractuele relatie tussen enerzijds @TRK bvba en anderzijds haar klant,  beheerst door de hieronder weergegeven algemene garantievoorwaarden, die geacht worden te zijn aanvaard door de klant.
Onder de term “partijen” wordt verstaan : @TRK en de klant
Onder de term “product” dient verstaan te worden :  de hardware module(s). 

2.Productgarantie:

@trk BVBA garandeert dat uw @trk hardwareproduct vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van ÉÉN (1) JAAR na de datum van aankoop ("Garantieperiode"). Indien er binnen de Garantieperiode een gebrek ontstaat zal @trk BVBA, naar eigen keuze en voor zover wettelijk toegestaan (1) het product gratis repareren, waarbij @trk BVBA nieuwe onderdelen of onderdelen, die qua prestatie en betrouwbaarheid gelijk zijn aan nieuwe onderdelen, zal gebruiken; (2) het product vervangen door een product dat qua functionaliteit gelijk is aan het product en dat nieuw is, of dat qua prestatie en betrouwbaarheid gelijk is aan een nieuw product; of (3) de oorspronkelijke aankoopprijs aan u restitueren. Deze garantie is niet van toepassing op schade die veroorzaakt wordt door misbruik, een ongeval, verkeerd gebruik, onachtzaamheid of aanpassingen aan het product of schade die het gevolg is van andere oorzaken niet zijnde materiaal- of fabricagefouten.  Deze garantie is evenmin van toepassing voor normale slijtageverschijnselen, en/of onvakkundige montage.
 
Voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht is @trk BVBA niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele schade en/of gevolgschade, die het gevolg is van het gebruik of de dienst van het product.  De garantie en de bovengenoemde verhaalsmogelijkheden zijn exclusief en treden in de plaats van alle andere wettelijke, geschreven, mondelinge, impliciete en/of expliciete garanties, verhaalsmogelijkheden en voorwaarden.  Iedere verhaalsmogelijkheid is beperkt tot de hoogte van de oorspronkelijke aankoopprijs.  Derden zijn niet gerechtigd om deze beperkte garantiebepaling te wijzigen, en uw wederverkoper is volledig verantwoordelijk voor ieder andere afgegeven garantie.
 

3.Klachten gedurende de garantieperiode:

 
Ieder protest met betrekking tot het product moet door de klant per aangetekend schrijven gericht worden tot @TRK binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het product. Alle later dan de vooropgestelde termijn ontvangen klachten worden aanzien als zijnde laattijdig en niet bestaande.
 
Alle reparaties gedurende de garantieperiode dienen afgehandeld te worden door @trk BVBA.  Elke andere interventie door de klant of derde partij maken de garantie ongeldig.


C. Reparatievoorwaarden


1.Algemeen:

Behoudens door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, wordt de contractuele relatie tussen enerzijds @TRK bvba en anderzijds haar klant,  beheerst door de hieronder weergegeven algemene reparatievoorwaarden, die geacht worden te zijn aanvaard door de klant.
Onder de term “partijen” wordt verstaan : @TRK en de klant
Onder de term “product” dient verstaan te worden :  de hardware module(s).
 

2.Productreparatie:

@trk BVBA kan een reparatie uitvoeren op de wijze die aan u is omschreven en tegen de geraamde kosten die aan u zijn bekendgemaakt.  Tenzij anders vermeld, zal @trk BVBA in geval van materiaal- of fabricagefouten met betrekking tot het product reparatie of vervangingsservice verlenen.
 

3. Service en inspectiekosten

@trk BVBA kan eventueel inspectie- en verzendkosten in rekening brengen als na inspectie door @trk BVBA blijkt dat het product niet hoeft te worden gerepareerd, of geen service kan worden verleend omdat het serienummer is aangepast, is verwijderd of onleesbaar is gemaakt, of dat de schade het gevolg is van een ongeval, onoordeelkundig gebruik, blootstelling aan vocht, onderdompeling, onachtzaamheid, onjuist gebruik (inclusief onjuiste installatie of reparatie die niet door @trk BVBA of een door @trk BVBA erkende serviceaanbieder zijn uitgevoerd), ongeoorloofde aanpassingen, extreme omgevingsfacturen (inclusief extreme temperaturen en vochtigheidsgraad), extreme fysieke of elektrische belasting of storing, stroomstoring of spanningsschommelingen, blikseminslag, statische elektriciteit, brand, natuurrampen of andere externe oorzaken.  In dit geval retourneert @trk BVBA het product aan u zonder service uit te voeren en worden de inspectiekosten mogelijk aan u in rekening gebracht.
 

4. Servicegarantie

Voor alle serviceaanvragen garandeert @trk BVBA, voor zover als is toegestaan door de wetgeving, de uitgevoerde service gedurende en periode van negentig dagen na de servicedatum voldoet aan de beschrijving, alle onderdelen of producten die voor de service worden gebruikt, gedurende een periode van negentig dagen na de servicedatum vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.

 
5. Klachten gedurende de servicegarantie

 
Ieder protest met betrekking tot de reparatieservice moet door de klant per aangetekend schrijven gericht worden tot @TRK binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het hersteld product. Alle later dan de vooropgestelde termijn ontvangen klachten worden aanzien als zijnde laattijdig en niet bestaande.
 
Alle reparaties gedurende de servicegarantieperiode dienen afgehandeld te worden door @trk BVBA.  Elke andere interventie door de klant of derde partij maken de garantie ongeldig.